National Adoption Week 2015

19 October 2015 | Press Releases

St David’s Children Society specialises in finding forever families for children over 4 and brothers and sisters, and offer lifelong support to these families when they need us. This year, we have successfully placed many children, almost half of them were 4 or over and over 50% were brothers and sisters. We are delighted to report that they are all thriving in their new families.

These are some of the things the children have said:

7 year old, Maisie said to her new Mum: “I’ve never been swimming before.”
5 years old Thomas, when he saw the daffodils coming up for the 2nd time, said “I’m staying here now aren’t I Daddy?
4 year old Jo asked anxiously, “I’ve never been to school before. Will it be scary?”

Many children at 4 still have lots of “firsts” to experience, and this is especially true for children waiting for adoption. Could you help them with these new, exciting and sometimes scary moments? Could you be their new family? And remember, “Two’s company; three’s even better”. Brothers and sisters need families like you!

We’d love to hear from you. Please get in touch on 02920 667007 / 01432 278188

**********************************************************************************************************************

Mae Cymdeithas Plant Dewi Sant yn arbenigo mewn dod o hyd i deuluoedd am byth i blant dros 4 a brodyr a chwiorydd, ac yn cynnig cymorth gydol oes i’r teuluoedd hyn pan fyddant ei angen. Eleni, rydym wedi lleoli llawer o blant yn llwyddiannus, bron i hanner ohonynt yn 4 neu fwy a thros 50% yn frodyr a chwiorydd. Rydym yn falch iawn o adrodd eu bod i gyd yn ffynnu yn eu teuluoedd newydd.

Dyma be ddywedodd rhai o’r plant:
Maisie sydd yn 7 oed wrth ei mham: “Dwi erioed wedi bod yn nofio o’r blaen”
Pan welodd Thomas sydd yn 5 oed y cennin pedr yn dod am yr 2il waith: “Dwi’n aros yma rwan yntydw Dad?”
Gofynnodd Jo sydd yn 4 oed, yn bryderus: “Dwi erioed wedi bod yn yr ysgol. Fydd gen ai ofn?”

Mae llawer o blant sydd yn bedair oed yn dal i gael profiadau newydd ac yn eu gwneud am y tro “cyntaf”, ond mae hyn yn arbennig o wir am blant sydd yn aros i gael eu mabwysiadu. Allwch chi helpu gyda’r profiadau newydd, cyffrous ac weithiau pryderus hyn? Allwch chi fod eu teulu newydd? A cofiwch, “Mae dau yn gwmni, mae tri hyd yn oed yn well”. Mae brodyr a chwiorydd angen teuluoedd fel y chi!

Byddem yn falch o glywed ganddoch. Cysylltwch a ni ar 02920 667007

DW
Dan Warner
Read more
Share